KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola w Leśnej składają deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie od dnia 22 lutego do 28 lutego 2021 roku.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  1. Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do Przedszkola w Leśnej składają wniosek w terminie od dnia 01 marca do 19 marca 2021r.
  2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa uprzejmie prosimy o pozostawianie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły. Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. W uzasadnionych przypadkach oczekujemy na  zgłoszenia przesłane elektronicznie na adres mailowy szkoły.

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły/przedszkola lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Przedszkola w Leśnej na rok szkolny 2021/2022

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. 22.02.2021r. – 28.02.2021r
Rekrutacja
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2021r. – 19.03.2021r. 21.04.2021r. – 21.05.2021r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 22.03.2021r. – 26.03.2021r. 24.05.2021r. – 28.05.2021r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30.03.2021r. 31.05.2021r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 31.03.2021r. – 07.04.2021r. 01.06.2021r. – 08.06.2021r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.04.2021r. 11.06.2021r.