W naszej szkole działa świetlica.  Organizowana jest przede wszystkim dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin Świetlicy Szkolnej

2. Karta do zapisu dziecka do świetlicy

3. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej.

4. Rezygnacja ze świetlicy szkolnej

UWAGA!
Wnioski o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi należy składać w sekretariacie szkoły.
GODZINY PRACY ŚWIETLICY:

pon.-pt.:

7.00 – 7:45

11.30 – 15:00

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba nie może przekraczać 25.

Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

 1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 3. rozwijanie uzdolnień i umiejętności,
 4. rozwijanie samodzielności i samorządności,
 5. stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 7. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,
 8. opracowanie wewnętrznego regulaminu świetlicy,
 9. zdawanie sprawozdań z pracy świetlicy przed Radą Pedagogiczną dwa razy w roku,
 10. dbanie o majątek świetlicy,
 11. zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze świetlicy.