W naszej szkole działa świetlica.  Organizowana jest przede wszystkim dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin Świetlicy Szkolnej

2. Wniosek rodzica o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi

3. Rezygnacja ze świetlicy szkolnej

UWAGA!
Wnioski o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi należy składać w sekretariacie szkoły.
GODZINY PRACY ŚWIETLICY:

pon.-pt.: 11.30 – 15:30

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba nie może przekraczać 25.

Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

 1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 3. rozwijanie uzdolnień i umiejętności,
 4. rozwijanie samodzielności i samorządności,
 5. stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 7. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,
 8. opracowanie wewnętrznego regulaminu świetlicy,
 9. zdawanie sprawozdań z pracy świetlicy przed Radą Pedagogiczną dwa razy w roku,
 10. dbanie o majątek świetlicy,
 11. zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki.