ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej ogłasza rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Nabór do szkoły prowadzony jest w terminie od 01 marca do 25 marca 2022r.

 Do klasy I przyjmowane są:

– dzieci 7 letnie (urodzone w 2015 roku) objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci 6 letnie (urodzone w 2016 roku) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023:

  1. ZGŁOSZENIE DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY– do pobrania _Karta zgłoszenia Szkoła (z obwodu)
  2. WNIOSEK DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY(jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) – do pobrania _Wniosek Szkoła (spoza obwodu)

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 04 kwietnia 2022r.

Po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, tj. w terminie od 05 kwietnia do 2022r. do 12 kwietnia 2022r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęciado pobrania _Potwierdzenie woli Szkoła

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 15 kwietnia 2022r.

OBWÓD SZKOLNY Obwód Szkoły Podstawowej w Leśnej obejmuje całe sołectwo Leśna.   

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa uprzejmie prosimy o pozostawianie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły. Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. W uzasadnionych przypadkach oczekujemy na  zgłoszenia przesłane elektronicznie na szkolny adres mailowy.

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły/przedszkola lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej na rok szkolny 2022/2023

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2022r. – 25.03.2022r. 19.04.2022r. – 06.05.2022r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 21.03.2022r. 09.05.2022r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 23.03.2022r. 11.05.2022r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 29.03.2022r. – 01.04.2022r. 12.05.2022r. – 18.05.2022r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.04.2022r. 20.05.2022r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 05.04.2022r. – 12.04.2022r. 23.05.2022r. – 27.05.2022r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.04.2022r. 30.05.2022r.