DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://lesna.edu.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-09

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C;
 • Zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego;
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają tekstu alternatywnych;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mgr Aneta Dybał-Kubica
e-mail: a.dybal-kubica@lesna.edu.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: kontakt@lesna.edu.pl
telefon: 33 867 10 92
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej, ul. Św. Michała Archanioła 140, 34-300 Leśna

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia:
 • wejście główne od ulicy Świętego Michała Archanioła – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych; przy wejściu znajduje się dzwonek;
 • wejście ewakuacyjne od strony sali gimnastycznej – dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku; przy wejściu znajduje się dzwonek i domofon;
 • wejście ewakuacyjne boczne od strony boiska szkolnego – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przy wejściu znajduje się dzwonek;

 

 1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. Budynek posiada dźwig towarowy.
 3. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze przy sali gimnastycznej.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Na placu postojowym placówki nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.

 

Zgodność ze standardami

Windows

Skróty dotyczące nawigacji strony internetowej dla przeglądarki Google Chrome w Windows i Linux

Działanie                                                                                           Skrót

Otwarcie opcji drukowania bieżącej strony                                                      Ctrl + p

Otwarcie opcji zapisu bieżącej strony                                                                 Ctrl + s

Ponowne załadowanie bieżącej strony                                                              F5 lub Ctrl + r

Ponowne załadowanie bieżącej strony, ignorując zawartość pamięci podręcznej

Shift + F5 lub Ctrl + Shift + r

Zatrzymanie wczytywania strony                                                                         Esc

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia                        Tab

Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia                    Shift + Tab

Otwarcie pliku z komputera w Chrome                                                              Ctrl + o + wybierz plik

Wyświetlenie nieedytowalnego kodu źródłowego HTML bieżącej strony                Ctrl + u

Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki                                     Ctrl + d

Zapisanie wszystkich otwartych kart jako zakładek w nowym folderze     Ctrl + Shift + d

Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego                                             F11

Powiększenie całej zawartości strony                                                                 Ctrl i +

Pomniejszenie całej zawartości strony                                                               Ctrl i –

Przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony                        Ctrl + 0

Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran                                  Spacja lub PgDn

Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran                                Shift + spacja lub PgUp

Przejście na górę strony                                                                                         Home

Przejście na dół strony                                                                                           End

Przewinięcie strony w poziomie                                                                           Shift + obróć kółko myszy

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego słowa w polu tekstowym           Ctrl + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora do następnego słowa                                                     Ctrl + strzałka w prawo

Usunięcie poprzedniego słowa w polu tekstowym                                         Ctrl + Backspace

Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie                                                    Alt + Home

Przywrócenie normalnego rozmiaru strony                                                      Ctrl + 0

 

 

Mac: Skróty dotyczące nawigacji strony internetowej dla przeglądarki

Google Chrome w Mac.

Jeśli korzystasz z systemu macOS Catalina lub nowszego, nawigacja za pomocą klawiatury jest domyślnie włączona w ustawieniach systemowych.

Wskazówka: aby edytować pola tekstowe lub elementy listy za pomocą klawiatury, naciśnij ⌘ + F7. Działanie                                                                                                             Skrót

Otwarcie opcji drukowania bieżącej strony                                                      ⌘ + p

Otwarcie opcji zapisu bieżącej strony                                                                 ⌘ + s

Otwarcie okna Ustawienia strony                                                                        ⌘ + Opcja + p

Ponowne załadowanie bieżącej strony bez uwzględnienia zawartości pamięci podręcznej

⌘ + Shift + r

Zatrzymanie wczytywania strony                                                                         Esc

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia                        Tab

Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia                    Shift + Tab

Otwarcie pliku zapisanego na komputerze w Google Chrome                     ⌘ + o + wybierz plik

Wyświetlenie nieedytowalnego kodu źródłowego HTML bieżącej strony                ⌘ + Opcja + u

Otwarcie konsoli JavaScript                                                                                   ⌘ + Opcja + j

Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki                                     ⌘ + d

Zapisanie wszystkich otwartych kart jako zakładek w nowym folderze     ⌘ + Shift + d

Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego                                             ⌘ + Ctrl + f

Powiększenie całej zawartości strony                                                                 ⌘ i +

Pomniejszenie całej zawartości strony                                                               ⌘ i –

Przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony                        ⌘ + 0

Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran                                  Spacja

Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran                                Shift + spacja

Wyszukiwanie w internecie                                                                                   ⌘ + Opcja + f

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego słowa w polu tekstowym Opcja + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na początek następnego słowa w polu tekstowym Opcja + strzałka w prawo

Usunięcie poprzedniego słowa w polu tekstowym                                         Opcja + Delete

Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie                                                    ⌘ + Shift + h

Przywrócenie normalnego rozmiaru strony                                                      Command + 0

 

 

Lista najczęściej używanych skrótów klawiszowych w przeglądarce

Mozilla Firefox.

Nawigacja

Polecenie                                                                                                                  Skrót

Wstecz – przejdź do poprzedniej strony                                                             Alt + ← Backspace

Do przodu – przejdź do następnej strony                                                          Alt + → Shift + Backspace

Strona startowa Alt + Home Otwórz plik                                                           Ctrl + O Odśwież F5 Ctrl + R

Odśwież (pomijając pamięć podręczną)                                                             Ctrl + F5 Ctrl + Shift + R

Zatrzymaj – Zatrzymaj wczytywanie                                                                   Esc

 

Aktualna strona

Polecenie                                                                                                                  Skrót

Przejdź do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych            Tab

Przejdź do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych         Shift + Tab

Przewiń o jeden ekran w dół                                                                                Page Down Spacja

Przewiń o jeden ekran w górę                                                                              Page Up Shift + Spacja

Przejdź na koniec strony                                                                                        End Ctrl + ↓

Przejdź na początek strony                                                                                    Home Ctrl + ↑

Przejdź do następnej ramki F6 Przejdź do poprzedniej ramki                      Shift + F6

Drukuj                                                                                                                        Ctrl + P

Zapisz stronę jako…                                                                                                 Ctrl + S

Powiększ                                                                                                                    Ctrl + + Pomniejsz Ctrl + –

Rozmiar pierwotny                                                                                                  Ctrl + 0

 

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.

 

Witryna jest zgodna ze specyfikacją XHTML 1.0 Transitional.

 

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Tekst

Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej – em. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

 

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty. Dodatkowo każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nie obsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny.

 

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

 

Przystosowanie do druku

Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku (print-friendly).

 

JavaScript

Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji.

 

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Data ostatniej aktualizacji danych na stronie: 2022-02-12