Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej

Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140

34-300 Żywiec

 

Zapytanie ofertowe dot. wykonywania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej, w ramach umowy.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Nabywca:         Gmina Lipowa, ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa,

Odbiorca:         Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej,

Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140, 34-300 Żywiec

Tel. 33 867 10 92

Fax. 33 867 10 92

e-mail: kontakt@lesna.edu.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2067 ze zm.).
 2. Zakres świadczeń medycznych, o których mowa w pkt 1 obejmuje w szczególności:

1) badania wstępne, okresowe i kontrolne,

 1. Liczba osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej, wyniesie około 50 osób, w tym:

–         Nauczyciele – około 33 osoby

–         Pracownicy administracyjno-techniczni – około 17 osób

Wykaz pracowników objętych umową zostanie przedstawiony w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizowania wykazu co najmniej raz w roku. Aktualizacja nie wymaga formy aneksu do umowy.

 1. Badanie osób nastąpi na podstawie skierowania wystawionego przez zamawiającego.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, które posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Miejsce przeprowadzania badań powinno znajdować się w miejscowości, w której odległość od siedziby urzędu nie przekracza 20 km.
 1. TERMIN REALIZACJI

Usługi na w/w badania będą wykonywane w okresie od 13 marca do 31 grudnia 2019 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Leśnej lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140, 34-300 Żywiec bądź pocztą elektroniczną na adres kontakt@lesna.edu.pl
w terminie do dnia 12 marca 2019 roku do godz. 09.00.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

Oferta powinna zawierać ceny brutto.

 

III. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny oferty stanowi cena – 100%

Uwagi.

Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku za wykonane badania przez realizującego zamówienie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

Zapytanie ofertowe


 

Zamówienie 1:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawa pomocy do stworzenia pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na Zakup i dostawę pomocy do stworzenia pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 2

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę mebli oraz wyposażenia do pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 3:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 4:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę przewodników i atlasów do pracowni przedmiotowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę przewodników i atlasów do pracowni przedmiotowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr  2 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 5:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę programów edukacyjnych do pracowni przedmiotowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę programów edukacyjnych do pracowni przedmiotowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr  2 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 6:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę pomocy do zajęć przyrodniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy do zajęć przyrodniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr  2 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 7:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę pomocy do zajęć matematycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy do zajęć matematycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr  2 – Zaproszenie i formularz

 

Zamówienie 8

Temat: 

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 22.02.2019r. godz. 12:00.

 1. Zaproszenie i formularz
 2. Wzór umowy

Wyniki postępowania w odpowiedzi na Zaproszenia do składania ofert cenowych:

Zamówienie 1

Zamówienie 2

Zamówienie 3

Zamówienie 4

Zamówienie 5

Zamówienie 6

Zamówienie 7

Zamówienie 8

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wynikach postępowania