Projekt pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” – realizowany w Gminie Lipowa przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej, projekt WND-RPSL.11.01.04-24-0070/18-004 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram zajęć w ramach projektu„Zostań inżynierem”

Wsparcie Szkoły podstawowej w Leśnej

01.04-06.04.2019

08.04-12.04.2019

24.04-26.04.2019

29.04-30.04.2019

06.05-10.052019

13.05-18.052019

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-30.11.2019.

Rekrutacja uczestników trwa do 08.02.2019r.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz rekrutacyjny

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych