O programie:

Głównym celem projektów realizowanych z PO WER,  jest podniesienie zawodowych i kluczowych kompetencji ich uczestników, a mobilności ponadnarodowe to jedno z najlepszych narzędzi, które to umożliwiają. Podczas pobytu za granicą uczestnicy – uświadamiają sobie, jak ważne w ich karierze zawodowej są ciągłe podnoszenie kwalifikacji i nauka języków obcych. Dzięki mobilnościom uczą się samodzielności i nabierają pewności siebie oraz uzmysławiają sobie, jak wiele od nich zależy. Zyskują ponadto wiedzę o innych krajach, ich historii, kulturze i systemach edukacyjnych. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. To przekłada się na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest poprawa jakości pracy instytucji w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Od września 2019 roku, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśnej jest koordynatorem projektu PO WER – międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, dzięki któremu 8 nauczycieli może pojechać na zagraniczne kursy językowe oraz metodyczne. Kwota dofinansowania to 98289,03zł.

Kraje mobilności:

Malta

Irlandia

Wielka Brytania

Włochy