ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
na rok szkolny 2024/2025

Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej.

Nabór do szkoły prowadzony jest w terminie od  01 marca do 25 marca 2024r.

 Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

  1. 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym
  2. 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  3. starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025:

  1. Karta zapisu – zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły -05 kwietnia 2024r.

Po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, w terminie
od 08 kwietnia do 15 kwietnia 2024r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 17 kwietnia 2024r.

OBWÓD SZKOLNY Obwód Szkoły Podstawowej w Leśnej obejmuje całe sołectwo Leśna.   

Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. W uzasadnionych przypadkach oczekujemy na  zgłoszenia przesłane elektronicznie na szkolny adres mailowy.

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły/przedszkola lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej na rok szkolny 2024/2025

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2024r. – 25.03.2024r. 18.04.2024r. – 10.05.2024r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 20.03.2024r. 10.05.2024r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 22.03.2024r. 14.05.2024r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 27.03.2024r. – 04.04.2024r. 15.05.2024r. – 21.05.2024r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.04.2024r. 22.05.2024r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 08.04.2024r. – 15.04.2024r. 23.05.2024r. – 29.05.2024r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.04.2024r. 31.05.2024r.