Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Nabór do Przedszkola prowadzony jest w terminie od 01 marca – 21 marca 2023r.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Karty zgłoszenia dziecka można odebrać w grupie przedszkolnej, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce Przedszkole – Rekrutacja.

Zasady rekrutacji do Przedszkola w Leśnej

na rok szkolny 2023/2024

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola w Leśnej składają
deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od dnia 22 lutego do 28 lutego 2023 roku.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  1. Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do Przedszkola w Leśnej składają wniosek w terminie od dnia 01 marca do 21 marca 2023 r.
  2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. 

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły/przedszkola lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. 22.02.2023r. – 28.02.2023r.
Rekrutacja
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2023r. – 21.03.2023r. 24.04.2023r. – 19.05.2023r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 22.03.2023r. – 28.03.2023r. 22.05.2023r. – 26.05.2023r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 31.03.2023r. 31.05.2023r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 03.04.2023r. – 07.04.2023r. 01.06.2023r. – 07.06.2023r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.04.2023r. 12.06.2023r.