Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.

Szanowni Państwo,

na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki, od poniedziałku tj. od dnia 18 stycznia 2021r. wszyscy uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej tj. klas 1 – 3 wracają do nauki stacjonarnej. Lekcje w systemie stacjonarnym dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej będą odbywały się w reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas 4 – 8 kontynuują naukę na odległość. W formie stacjonarnej odbywają się tylko zajęcia sportowe w oddziałach sportowych klasy 6b i 7b zgodnie z planem lekcji. W formie stacjonarnej organizuje się dla uczniów klasy VIII konsultacje. Konsultacje odbywają się w grupach pięcioosobowych z zapewnieniem zasad bezpieczeństwa.

Nadal obowiązują wszystkie zasady z zakresu reżimu sanitarnego, które zostały wprowadzone początkiem roku szkolnego 2020/21, uzupełnione nowymi wytycznymi.

W szczególności informujemy i przypominamy najważniejsze z nich:

  • do placówki mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych;
  • do Szkoły mają wstęp tylko i wyłącznie zdrowi uczniowie i zdrowi pracownicy Szkoły; W przypadku rodziców kontakt tylko telefoniczny, mailowy bądź z wychowawcą przez dziennik elektroniczny Librus;
  • Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust; uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni wspólnej szkoły i jeżeli będzie taka potrzeba na zajęciach (np. zajęcia świetlicowe);
  • Lekcje odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy szkoły;
  • Przydział sal lekcyjnych i szatni dla uczniów pozostaje bez zmian, podczas pobytu w szkole uczniowie przebywają w stałych salach, poszczególne klasy nie mają możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami;
  • Konsultacje dla uczniów kl. 8 odbywają się zgodnie z harmonogramem;
  • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej; świetlica szkolna jest czynna rano od godziny 7:00 i popołudniu – codziennie do godz. 14:30, świetlica środowiskowa jest nieczynna;
  • Posiłki przygotowywane  są  przy  zachowaniu  wszelkich  niezbędnych  środków  higieny,  w  tym  reżimu sanitarnego; uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej; posiłki wydaje się według ustalonego harmonogramu stosując zasadę zmianowości klas;

 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

https://www.gov.pl/attachment/e26039c1-a337-4c02-bd7a-4cebf10c55fd