1. CEL WPROWADZENIA PROCEDUR
 1. Celem wprowadzenia niniejszych Procedur jest ustalenie zasad organizacji zajęć w szkole, wydawania posiłków, zapewnienia higieny, czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19. 
 2. Procedury zostały przygotowane w oparciu o wytyczne GIS i MEN dla szkół podstawowych – bezpieczny powrót do szkoły.
 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
 1. Każda osoba, wchodząca do budynku szkoły podlega obowiązkowej kontroli temperatury ciała. Pomiar temperatury prowadzony jest przez pracownika szkoły, który wyposażony jest w środki ochrony osobistej, a w szczególności w jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę, ewentualnie przyłbicę lub inne środki ochrony zakrywające usta i nos. 
 2. Termometr bezdotykowy podlega dezynfekcji nie rzadziej niż raz na 10 użyć. W przypadku korzystania z termometru innego niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 
 3. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała tj. powyżej 37,5o C osoba badana nie jest wpuszczana na teren budynku szkoły. 
 4. W razie konieczności wejścia na teren szkoły rodzice/opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz maseczek, ewentualnie przyłbic lub innych środków ochrony zakrywających usta i nos. 
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – stosowne instrukcje. 
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 7. Przy wejściu głównym na tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz alarmowych.
 8. Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębna procedura.
 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji na warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, przy czym na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa.
 3. Uczniowie wpuszczani są do szkoły/opuszczają szkołę wyłącznie przez jedno wyznaczone
  w tym celu wejście/wyjście. 
 4. W miarę możliwości zajęcia lekcyjne dla poszczególnych klas prowadzone są w jednej sali. Zaleca się unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali lekcyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). W przestrzeniach wspólnych, w czasie przerw, uczeń obowiązkowo używa maseczki.
 6. Ewentualna komunikacja w przestrzeniach wspólnych szkoły powinna być tak zorganizowana aby uczniowie w większych grupach w miarę możliwości nie stykali się ze sobą. 
 7. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi stosowane będą rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych). 
 8. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi i podręcznikami między sobą. Podręczniki szkolne powinny być przechowywane we własnej szafce ucznia. 
 9. Na zajęcia informatyki uczeń przynosi własne rękawiczki. 
 10. Nauczyciel pełniący dyżur w okolicach szatni nie dopuszcza do organizowania się większych skupisk uczniów przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 11. Nauczyciel organizuje ewentualne przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela (dotyczy klas 1-3) 
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi. 
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów ze szkoły mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 
 16. Należy unikać przekazywania uczniom przyborów do pisania na tablicy, a w razie ich wykorzystania przez ucznia przybory do pisania powinny być zdezynfekowane. 
 17. Zeszyty, karty pracy, klasówki, sprawdziany, zadania domowe, wypracowania, które są przygotowywane przez uczniów w tradycyjnej, papierowej formie po zebraniu przez nauczyciela celem poddania kwarantannie powinny zostać odłożone na okres 2 dni do pudła, torby lub na wydzielone półki i oznaczone datą zebrania od uczniów.
 1. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 
 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z potrzeb zgłaszanych przez rodziców. 
 2. Pomieszczenia świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 1. ORGANIZACJA ŻYWIENIA 
 1. Korzystanie z posiłków następuje wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku braku możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 
 2. Stołówka nie działa na zasadach samoobsługi. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną (obsługę stołówki).
 3. Wydawanie posiłków następuje według harmonogramów uzgadnianych na bieżąco przez nauczycieli – opiekunów grup. 
 4. Po każdej grupie uczniów blaty stołów i poręcze krzeseł powinny być czyszczone. 
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 0C lub je wyparzać.
 6. Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego wprowadza się obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy.
 7. Jeżeli zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy nie jest możliwe wprowadza się obowiązek stosowania środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 
 8. Z obszaru sali jadalnej usuwa się wszelkiego rodzaju dodatki kulinarne i dekoracyjne (cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki).
 1. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI   
 1. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza się informację o sposobie jego użycia. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do zdezynfekowania rąk. 
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do zwracania uwagi na to aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
 3. W sali, w której prowadzone są zajęcia należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 
 4. Źródełka wody pitnej pozostają wyłączone. Korzystanie przez uczniów z innych dystrybutorów wody powinno odbywać się pod nadzorem opiekuna i przy realizacji zasad higienicznych. 
 5. W razie korzystania w trakcie zajęć z przyborów sportowych (piłki, skakanki, obręcze itp.) po każdym użyciu przez dane dziecko należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. Przybory sportowe nie powinny być wykorzystywane jednocześnie przez więcej niż jedno dziecko. 
 6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
 7. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. W przypadku braku takiej możliwości sprzęt należy zabezpieczyć przed używaniem. 
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły i z szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W razie przyniesienia przez ucznia ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów powinny one być pozostawione w szatni. W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy dopilnować aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym. 
 9. Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 10. Wprowadza się obowiązek wykonywania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 11. Przy zmianie lekcyjnej przez daną klasę i po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym dniu czyszczeniu podlega blat stołu i poręcze krzesła na którym siedział uczeń i nauczyciel. 
 12. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet oraz ich wyposażenia w szczególności klamek, kurków, pokręteł do wody, przycisków spłuczek. 
 13. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji ze szczególną dbałością
  o przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Karty charakterystyk substancji używanych chemicznych do dezynfekcji znajdują się w sekretariacie. 
 14. Podczas zajęć nauczyciele powinni często przypominać uczniom o zasadach zachowania higieny osobistej w tym o konieczności zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 15. Zużyte chusteczki, maseczki, rękawice, inne środki ochrony osobistej oraz materiały wykorzystywane do czyszczenia i dezynfekcji powinny być wyrzucane są do pojemnika lub worka na odpady mieszane.
 1. PRZEBYWANIE NA TERENIE SZKOŁY OSÓB Z ZEWNĄTRZ
 1. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły powinno być ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 2. W razie potrzeby kontakt rodziców/opiekunów z nauczycielem powinien następować przy wykorzystaniu telefonu lub poczty elektronicznej. 
 3. Zaleca się zachowanie przez pracowników podwyższonych środków ostrożności przy kontakcie z dostawcami towarów i artykułów spożywczych. Najlepiej aby odbioru towarów i artykułów spożywczych dokonywał jeden pracownik wyposażony w środki ochrony osobistej, a w szczególności w jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę, ewentualnie przyłbicę lub inne środki ochrony zakrywające usta i nos.
 1. STOSOWANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ 
 1. Pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki oraz maseczki, ewentualnie przyłbice lub inne środki ochrony zakrywające usta i nos. 
 2. W razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u ucznia – adekwatnie do zaistniałej sytuacji personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni w fartuch w z długim rękawem.
 1. PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI, WNOSZENIE OPŁAT 
 1. W przypadku przyjmowania z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające przedmiotowe przesyłki środków ochrony osobistej w postaci maseczek, ewentualnie przyłbic lub innych środków ochrony zakrywających usta i nos oraz dodatkowo jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 2. Wnoszenie opłat za wyżywienie powinno być dokonywane przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. W razie potrzeby kontakt rodziców/opiekunów z sekretariatem powinien następować przy wykorzystaniu telefonu lub poczty elektronicznej.
 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA 
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
  w specjalnie przygotowanym w tym celu pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki szkolnej, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób przy równoczesnym powiadomieniu rodziców/opiekunów w celu odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). O zaistniałym incydencie Dyrektor powiadamia organ prowadzący oraz stację sanitarno-epidemiologiczną w Żywcu.
 2. Zajęcia w tym dniu w klasie do której uczęszczał uczeń powinny być zawieszone, a rodzice/opiekunowie uczniów powinni być poinformowani o zaistniałej sytuacji i wezwani do odbioru dzieci.
 3. Do czasu obioru dzieci przez rodziców/opiekunów nauczyciel przeprowadza uczniów do wcześniej przygotowanej, rezerwowej sali, a sala w której przebywało dziecko z objawami infekcji dróg oddechowych jest niezwłocznie wietrzona, myta i dezynfekowana. 
 4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (zabawki, klamki, poręcze, uchwyty).
 5. Dyrektor sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt w danym dniu i zabezpiecza ją celem ewentualnego przekazania stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA 
 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 
 3. W przypadku gdy pracownik manifestuje, przejawia niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych w miejscu pracy należy odsunąć go od wykonywanych obowiązków, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz odizolować go w specjalnie przygotowanym w tym celu pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki szkolnej, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, przy równoczesnym umożliwieniu pracownikowi kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby Dyrektor powiadamia o incydencie organ prowadzący oraz stację sanitarno-epidemiologiczną w Żywcu. 
 4. Na podstawie decyzji Dyrektora zajęcia szkolne w tym dniu mogą być zawieszone.
 5. Jeżeli objawy infekcji dróg oddechowych dotyczą opiekuna uczniów Dyrektor zabezpiecza szybkie uzupełnienie kadry pedagogicznej a dzieci do czasu obioru przez rodziców/opiekunów przeprowadzane są do rezerwowej sali. Sala, w której przebywał opiekun uczniów z objawami chorobowymi jest niezwłocznie wietrzona, myta
  i dezynfekowana. 
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 
 7. Dyrektor sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miał kontakt
  w tym dniu i zabezpiecza ją celem ewentualnego przekazania stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. RAPORTOWANIE O LICZBIE DZIECI LUB INCYDENTACH
 1. Codziennie do godziny 10:00 do organu prowadzącego przesyłane są informacje dotyczące liczby uczniów obecnych w danym dniu w szkole wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz jego miejsca zamieszkania. Podanie tych informacji wynika z konieczności sprawdzenia czy uczeń nie pochodzi z domu, w którym członkowie rodziny są objęci kwarantanną lub izolacją.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej przyjmuje się, że obowiązek przekazania danych osobowych jest uzasadniony interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego i walką z COVID-19 a tym samym nie stanowi naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności zaś art. 6 i 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia RODO. 
 3. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa jest w ust.1 powyżej Dyrektor jest zobowiązany do bieżącego informowania organu prowadzącego o wszelkich incydentach dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie szkoły.