1. CEL WPROWADZENIA PROCEDUR
 1. Celem wprowadzenia niniejszych Procedur jest ustalenie zasad organizacji zajęć w przedszkolu, wydawania posiłków, zapewnienia higieny, czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19. 
 2. Procedury zostały przygotowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
 1. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola/szkoły podlega obowiązkowej kontroli temperatury ciała. Pomiar temperatury prowadzony jest przez pracownika przedszkola/szkoły, który wyposażony jest w środki ochrony osobistej, a w szczególności w jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę, ewentualnie przyłbicę lub inne środki ochrony zakrywające usta i nos. 
 2. Termometr bezdotykowy podlega dezynfekcji nie rzadziej niż raz na 10 użyć. W przypadku korzystania z termometru innego niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 
 3. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała tj. powyżej 37,5o C osoba badana nie jest wpuszczana na teren budynku przedszkola/szkoły. 
 4. W razie konieczności wejścia na teren przedszkola/szkoły rodzice/opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania dezynfekcji rąk, używania jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz maseczek, ewentualnie przyłbic lub innych środków ochrony zakrywających usta i nos. 
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – stosowne instrukcje. 
 6. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 7. Dzieci korzystające z autobusów szkolnych podczas drogi do i z przedszkola powinny być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust.
 8. Przy wejściu głównym na tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz alarmowych.
 1. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 1. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola wyłączenie przez jedną osobę zdrową, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, przy czym na teren budynku przedszkola/szkoły wpuszczane jest tylko dziecko. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji) i przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2 m. 
 3. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola z podziałem na grupy, w następujących godzinach: 
 1. Grupa „Starszaki” do godziny 8:00
 2. Grupa „Średniaki” do godziny 9:00
 3. Grupa „Maluchy” do godziny 9:00
 1. Dzieci wpuszczane są do przedszkola wyłącznie przez jedno wyznaczone w tym celu wejście – boczne wejście od strony boiska.
 2. W szatni i w innych pomieszczeniach wspólnych przedszkola powinno przebywać jednocześnie nie więcej niż 8 dzieci. 
 3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.
 1. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola do godziny 16:00.
 1. Dzieci są odbierane z przedszkola wyłączenie przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, przy czym na teren budynku przedszkola/szkoły nie jest wpuszczana osoba odbierająca dziecko z przedszkola.
 2. Dzieci odbierane są z przedszkola wyłącznie przez jedno, wyznaczone w tym celu wyjście – boczne wyjście od strony boiska.
 3. W szatni i w innych pomieszczeniach wspólnych przedszkola powinno przebywać jednocześnie nie więcej niż 8 dzieci. 
 4. Rodzice/opiekunowie obierający dzieci z placówki mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.
 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
 1. Przedszkole prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00. Na czas pracy przedszkola drzwi wejściowe są zamykane na klucz. 
 2. Grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali a jej liczebność nie powinna być większa niż 25 dzieci.  
 3. Powierzchnia każdego pomieszczania przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  1. 3.1.powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 1,5 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;
  2. 3.2.powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 1,5 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie.
 4. Ewentualna komunikacja w przestrzeniach wspólnych przedszkola powinna być tak zorganizowana, aby dzieci z poszczególnych grup nie stykały się ze sobą. 
 5. Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Ewentualna rotacja nauczycieli
  i innych pracowników przedszkola powinna być ograniczona do minimum. 
 6. Podczas zajęć w przedszkolu każde dziecko musi posiadać własne przybory i pomoce. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami i pomocami między sobą. Przybory i pomoce każdego dziecka powinny być przechowywane w osobnym miejscu. 
 7. Przy organizacji dzieciom miejsca do spania lub odpoczynku powinien być zachowany dystans pomiędzy leżaczkami/ łóżeczkami – co najmniej 2 m, a po zakończeniu odpoczynku łóżeczka/leżaczki powinny być zdezynfekowane. 
 8. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu wymaga zachowania wymaganej odległości od osób trzecich i zmianowości grup – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości dopuszcza się wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 
 9. Zabawy na dworze powinny być organizowane dla dzieci w różnych godzinach, tak aby zminimalizować ryzyko kontaktu większej grupy dzieci. Harmonogram wyjść dzieci na świeże powietrze uzgadniany jest na bieżąco przez nauczycieli – opiekunów grup. 
 10. 10. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim oczyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów do których dzieci będą miały dostęp. 
 11. 11.Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz
  z personelem opiekującym się dziećmi. 
 12. 12.W razie potrzeby rysunki, prace plastyczne, karty pracy, które są przygotowywane przez dzieci w tradycyjnej, papierowej formie po zebraniu przez nauczyciela celem poddania kwarantannie powinny zostać odłożone na okres 2 dni do pudła, torby lub na wydzielone półki i oznaczone datą zebrania od dzieci.
 1. ORGANIZACJA ŻYWIENIA 
 1. Korzystanie z posiłków następuje wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
  W przypadku braku możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 
 2. Wydawanie posiłków następuje w sposób zmianowy według harmonogramów uzgadnianych na bieżąco przez nauczycieli – opiekunów grup. 
 3. Po każdej grupie dzieci blaty stołów i poręcze krzeseł powinny być czyszczone. 
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze minimum 60 0C lub je wyparzać.
 5. Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego wprowadza się obowiązek zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy.
 6. Jeżeli zachowanie odległości pomiędzy stanowiskami pracy nie jest możliwe wprowadza się obowiązek stosowania środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 
 7. Z obszaru sali jadalnej usuwa się wszelkiego rodzaju dodatki kulinarne i dekoracyjne (cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki).
 1. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI
 1. Przed wejściem do budynku przedszkola/szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza się informację o sposobie jego użycia. Wszystkie osoby wchodzące do budynku przedszkola/szkoły zobowiązane są do zdezynfekowania rąk. 
 2. Nauczyciel – opiekun grupy zobowiązany jest do dbałości o to, aby dzieci myły ręce wodą
  z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 
 3. W sali, w której przebywa grupa dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 4. W razie korzystania w trakcie zajęć z przyborów sportowych (piłki, skakanki, obręcze itp.) po każdym użyciu przez dane dziecko należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. Przybory sportowe nie powinny być wykorzystywane jednocześnie przez więcej niż jedno dziecko. 
 5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.
 6. W razie korzystania przez dzieci ze sprzętu na placu zabaw lub boisku należącym do przedszkola sprzęt ten powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. W przypadku braku takiej możliwości sprzęt należy zabezpieczyć przed używaniem. 
 7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. W razie przyniesienia przez dziecko ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek powinny one być zabrane przez osobę odprowadzającą dziecko lub pozostawione w szatni najlepiej w szczelnym opakowaniu, a następnie zabrane do domu. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenia/pranie/dezynfekcję zabawki.
 8. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 9. Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Gimnastyka śródlekcyjna powinna być prowadzona przy otwartych oknach. 
 10. 10.Wprowadza się obowiązek wykonywania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, ram łóżeczek/leżaczków, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 11. 11.Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet oraz ich wyposażenia w szczególności klamek, kurków, pokręteł do wody, przycisków spłuczek. 
 12. 12.Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji ze szczególną dbałością  o przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Karty charakterystyk substancji chemicznych używanych do dezynfekcji znajdują się w sekretariacie.
 13. 13.Podczas zajęć opiekunowie powinni często przypominać dzieciom o zasadach zachowania higieny osobistej w tym o konieczności zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 14. 14.Zużyte chusteczki, maseczki, rękawice, inne środki ochrony osobistej oraz materiały wykorzystywane do czyszczenia i dezynfekcji powinny być wyrzucane są do pojemnika lub worka na odpady mieszane.
 1. PRZEBYWANIE NA TERENIE PRZEDSZKOLA OSÓB TRZECICH
 1. Przebywanie na terenie przedszkola osób trzecich powinno być ograniczone do minimum
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 2. W razie potrzeby kontakt rodziców/opiekunów z nauczycielem powinien następować przy wykorzystaniu telefonu lub poczty elektronicznej. 
 3. Zaleca się zachowanie przez pracowników podwyższonych środków ostrożności przy kontakcie z dostawcami towarów i artykułów spożywczych. Najlepiej aby odbioru towarów i artykułów spożywczych dokonywał jeden pracownik wyposażony w środki ochrony osobistej, a w szczególności w jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę, ewentualnie przyłbicę lub inne środki ochrony zakrywające usta i nos.
 1. STOSOWANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ 
 1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki oraz maseczki, ewentualnie przyłbice lub inne środki ochrony zakrywające usta i nos. 
 2. W razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do zaistniałej sytuacji personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w fartuch w z długim rękawem.
 1. PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI, WNOSZENIE OPŁAT 
 1. W przypadku przyjmowania z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające przedmiotowe przesyłki środków ochrony osobistej w postaci maseczek, ewentualnie przyłbic lub innych środków ochrony zakrywających usta i nos oraz dodatkowo jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 2. Wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu lub wyżywienie powinno być dokonywane przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. W razie potrzeby kontakt rodziców/opiekunów z sekretariatem powinien następować przy wykorzystaniu telefonu lub poczty elektronicznej.
 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA 
 1. W przypadku gdy dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy odizolować je w specjalnie przygotowanym w tym celu pomieszczeniu nr 11 (gabinet pielęgniarki szkolnej) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób przy równoczesnym powiadomieniu rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu). O zaistniałym incydencie Dyrektor powiadamia organ prowadzący oraz stację sanitarno-epidemiologiczną w Żywcu.
 2. Zajęcia w tym dniu w grupie, do której uczęszczało dziecko powinny być zawieszone, a rodzice/opiekunowie pozostałych dzieci powinni być poinformowani o zaistniałej sytuacji i wezwani do odbioru dzieci.
 3. Do czasu obioru dzieci przez rodziców/opiekunów nauczyciel przeprowadza dzieci do wcześniej przygotowanej, rezerwowej sali, a sala w której przebywało dziecko z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych jest niezwłocznie wietrzona, myta i dezynfekowana. 
 4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (zabawki, klamki, poręcze, uchwyty).
 5. Dyrektor przedszkola sporządza listę osób, z którymi dziecko podejrzane o zakażenie miało kontakt w danym dniu i zabezpiecza ją celem ewentualnego przekazania stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA 
 1. Do pracy mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 2. W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej pracownik nie może stawić się do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić na 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych należy odsunąć go od wykonywanych obowiązków, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz odizolować go w specjalnie przygotowanym w tym celu pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki szkolnej, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, przy równoczesnym umożliwieniu pracownikowi kontaktu telefonicznego  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby Dyrektor powiadamia o incydencie organ prowadzący oraz stację sanitarno-epidemiologiczną w Żywcu. 
 4. W razie potrzeby zajęcia w tym dniu mogą być zawieszone, a rodzice/opiekunowie dzieci powinni być poinformowani o zaistniałej sytuacji i wezwani do odbioru dzieci.
 5. Jeżeli objawy infekcji dróg oddechowych dotyczą opiekuna dzieci Dyrektor zabezpiecza szybkie uzupełnienie kadry pedagogicznej a dzieci do czasu obioru przez rodziców/opiekunów przeprowadzane są do rezerwowej Sali. Sala, w której przebywał opiekun dzieci z objawami infekcji dróg oddechowych jest niezwłocznie wietrzona, myta i dezynfekowana. 
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 
 7. Dyrektor sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miał kontakt w tym dniu i zabezpiecza ją celem ewentualnego przekazania stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. RAPORTOWANIE O LICZBIE DZIECI LUB INCYDENTACH
 1. Codziennie do godziny 10:00 do organu prowadzącego przesyłane są informacje dotyczące liczby dzieci uczestniczących w zajęciach w danym dniu wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz jego miejsca zamieszkania. Podanie tych informacji wynika z konieczności sprawdzenia czy dziecko objęte opieką nie pochodzi z domu, w którym członkowie rodziny są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej przyjmuje się, że obowiązek przekazania danych osobowych jest uzasadniony interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego i walką z COVID-19 a tym samym nie stanowi naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności zaś art. 6 i 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia RODO. 
 3. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa jest w ust.1 powyżej Dyrektor jest zobowiązany do bieżącego informowania organu prowadzącego o wszelkich incydentach dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie przedszkola/szkoły.