Szanowni Państwo,

 Poniżej przedstawiamy informację o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Zasady będą obowiązywały w dniach 25 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.

 

Zasady zdalnego nauczania:

Realizacja zajęć przedszkolnych.

Zadania dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, będą zamieszczane przez wychowawców na stronie szkoły www.lesna.edu.pl w zakładce Przedszkole.

 

Realizacja zajęć w klasach 1-3.

 1. Nauczyciele przesyłają rodzicom informacje o zadaniach do wykonania przez dzieci za pomocą dziennika elektronicznego.

 2. Zadania wysyłane są codziennie.

 3. Sposób kontaktu z rodzicami nauczyciele ustalają indywidualnie, dostosowując się do potrzeb i możliwości rodziców.

 

Realizacja zajęć w klasach 4-8.

 1. Podstawowym kanałem komunikacji i realizacji zajęć jest dziennik elektroniczny Librus oraz Google Classroom. Uzupełniająco, niektóre przedmioty będą również realizowane przez adresy e-mail uczniów, platformę edukacyjną epodreczniki.pl, materiały ze strony CKE i innych materiałów wskazanych przez nauczycieli.

 2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem lekcji, obowiązującym od dnia 25.03.2020r., dostępnym w dzienniku elektronicznym.

 3. Realizowane są tylko zajęcia obowiązkowe.

 4. Godziny rozpoczynania poszczególnych zajęć są zgodne z rozkładem dzwonków, obowiązującym w szkole.

 5. W dniu poprzedzającym zajęcia nauczyciel może wysłać poprzez dziennik elektroniczny lub Classroom informacje potrzebne na daną lekcję. Najpóźniej jednak taka informacja powinna zostać przekazana przed rozpoczęciem lekcji. Informacje są widoczne dla ucznia oraz rodzica na dzienniku elektronicznym lub Classroom.

 6. W dniu zajęć:

 • Uczeń / Rodzic loguje się zgodnie z tygodniowym planem lekcji i zapoznaje się z zadaniami na dany dzień. Brak zalogowania ucznia na danej lekcji jest jednoznaczne z nieobecnością ucznia.

 • Nauczyciel jest dostępny dla ucznia w sposób podany w materiale lekcyjnym.

 • Uczeń – siada do lekcji, odbiera materiał przesłany przez nauczyciela, sprawdza czy wszystko rozumie, ma możliwość zadania nauczycielowi pytania lub poproszenia o dodatkowe wyjaśnienia.

 • Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców zgodnie z terminarzem, który wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

 • Uczniowie są zobowiązani do wykonania zadań w określonym przez nauczycieli terminie. Przyjęta zasada uwarunkowana jest analizą dostępności dzieci do sprzętu w poszczególnych rodzinach i stwarza rodzicom możliwość dogodnej organizacji nauki w domach.

 • Dopuszcza się zmianę w organizacji zajęć wychowania fizycznego – akceptowane są codzienne aktywności uczniów, które planuje i przekazuje do realizacji uczniom nauczyciel tego przedmiotu.

 • Ucząc zdalnie, oceniamy zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami WSO, uwzględniając specyfikę kształcenia na odległość w zakresie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Ocenie w szczególności podlegać będą:

a) prace pisemne – testy, wypracowania, zadania, ćwiczenia – stworzone samodzielnie przez ucznia i przesłane nauczycielowi do weryfikacji w ustalony z nim sposób;

 

b) inne wytwory uczniów związane z jego aktywnością edukacyjną – prace plastyczne, doświadczenia, eksperymenty, nagrania recytacji, śpiewu, czytania, prezentacje multimedialne, kreatywne notatki i każde inne formy wizualne czy też dźwiękowe dokumentujące pracę ucznia w sposób ustalony z nauczycielem

 

c) prace dodatkowe, w tym konkursowe udostępnione przez ucznia nauczycielowi danego przedmiotu, projekty zrealizowane zdalnie indywidualnie lub we współpracy z innymi uczniami;

 

 • Nauczyciel każdorazowo informuje uczniów, które elementy jego pracy będą podlegały ocenie.

 • Nauczyciel informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce poprzez dziennik elektroniczny.

 • Rodzice uzyskują informację o ocenach dziecka za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Każdy uczeń lub rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia – zgodnie z terminarzem, który wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

Zadania wychowawców:

 1. W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej z każdym uczniem – informacje te przekazuje nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

 2. Analizuje dostępność sprzętu i Internetu dla uczniów.

 3. Utrzymuje stały kontakt ze swoimi uczniami.

 4. Wspiera uczniów i motywuje ich do systematyczności.

 5. Monitoruje częstotliwość logowania się uczniów w dzienniku elektronicznym.

 6. Wspólnie z dyrektorem monitoruje liczbę zadań zadawanych danego dnia przez nauczycieli.

 7. W miarę potrzeb zespołu klasowego organizuje wspólne spotkania on-line (godziny wychowawcze).

 8. W miarę potrzeb wyjaśnia swoim uczniom sytuacje, w której się obecnie wszyscy znajdujemy i pomaga im się w niej odnaleźć.

 9. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów.

 

Zadania pedagoga.

 1. Poprzez ustalony sposób komunikacji (dzienniku elektronicznym, lub inny ustalony, podany na stronie szkoły) jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli, służąc im radą i pomocą.

 2. W ustalonych godzinach (podanych do wiadomości na stronie szkoły/dzienniku elektronicznym) pełni dyżur, odpowiadając na pytania rodziców, uczniów i nauczycieli.

 3. Udostępnia wskazówki, dla rodziców i nauczycieli, dotyczące radzenia sobie w obecnej sytuacji np. z emocjami, brakiem motywacji itp.

 

Zadania logopedy oraz terapeutów pedagogicznych i SI:

 1. Przygotowują dla swoich podopiecznych propozycje ćwiczeń, gier i zabaw do wykorzystania w warunkach domowych.

 2. Materiały te wysyłane są bezpośrednio do rodziców uczniów objętych pomocą.

 

Zadania wychowawców świetlicy:

Wychowawcy świetlicy zamieszczają na stronie szkoły materiały i linki do stron z aktywnościami rozwojowymi dla dzieci, możliwymi do realizacji w warunkach domowych.

 

Powyższe zasady będą doskonalone i rozwijane w miarę potrzeb oraz dostosowywane do wszystkich uczestników procesu kształcenia na odległość. Zdalne nauczanie musi się odbywać w zgodzie z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy.

Od 09.04.2020r. do 14.04.2020 – przerwa świąteczna. Szkoła nie organizuje w tym czasie zajęć opiekuńczych.