ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W terminie od dnia 02 marca 2020r. do dnia 27 marca 2020r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2013 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021:

  1. ZGŁOSZENIE DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY– do pobrania tutaj
  2. WNIOSEK DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY– do pobrania tutaj
  3. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA w postaci pisemnego Oświadczenia , które należy złożyć w terminie od 07.04.2020r. do 14.04.2020r. (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły)  – do pobrania tutaj

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 06 kwietnia 2020r.

Po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, tj. w terminie od 07 kwietnia do 2020r. do 14 kwietnia 2020r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia (dotyczy tylko dzieci zamieszkałych poza obwodem szkolnym)

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 17 kwietnia 2020r.

Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły można pobierać w sekretariacie Szkoły w godz. 7:00 – 15:00 lub ze szkolnej strony internetowej oraz
w Przedszkolu w Leśnej (odnośniki poniżej):

OBWÓD SZKOLNY Obwód Szkoły Podstawowej w Leśnej obejmuje całe sołectwo Leśna.   

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY I

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej przyjmuje się:
  2. a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców,
  3. b) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Leśnej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

  1. Naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczynają dzieci:
  • 7 letnie (urodzone w 2013 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym.
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej na rok szkolny 2020/2021

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020r. – 27.03.2020r. 20.04.2020r. – 08.05.2020r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 23.03.2020r. 11.05.2020r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 25.03.2020r. 13.05.2020r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 30.03.2020r. – 03.04.2020r. 14.05.2020r. – 20.05.2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.04.2020r. 22.05.2020r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 07.04.2020r. – 14.04.2020r. 25.05.2020r. – 29.05.2020r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.04.2020r. 01.06.2020r.