ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W terminie od dnia 06 marca 2018r. do dnia 21 marca 2018r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły można pobierać w sekretariacie Szkoły w godz. 7:00 – 15:00 lub ze szkolnej strony internetowej oraz
w Przedszkolu w Leśnej (odnośniki poniżej):

  1. ZGŁOSZENIE DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY– do pobrania tutaj
  2. WNIOSEK DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY– do pobrania tutaj
  3. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA, które należy złożyć
    w terminie od 05.04.2018r. do 09.04.2018r.(dotyczy kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły)  – do pobrania tutaj

OBWÓD SZKOLNY Obwód Szkoły Podstawowej w Leśnej obejmuje całe sołectwo Leśna.   

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej przyjmuje się:
  2. a)  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców,
  3. b) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Leśnej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  4. Naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczynają dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 06.03.2018 r. – 21.03.2018 r. 08.05.2018 r. – 13.06.2018 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 26.03.2018 r. – 30.03.2018 r. 18.06.2018 r. – 22.06.2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.04.2018 r. 25.06.2018 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 05.04.2018 r. – 09.04.2018 r. 25.06.2018 r. – 28.06.2018 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10.04.2018 r. 29.06.2018 r.