Rekrutacja

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Zapisy trwają od 13.03.2017r. do 31.03.2017r.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Uwaga: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59).

Dokumenty

Dokumenty

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LEŚNEJ

Szkoła naszych marzeń jest przyjazna i bezpieczna dla ucznia, tworzy warunki, aby optymalnie rozwijał się w atmosferze akceptacji, wzajemnego szacunku, życzliwości i profesjonalizmu. Szkoła naszych marzeń w sposób wyjątkowy dba o wysoki poziom nauczania, dostrzega i rozwija talenty naszych uczniów, prowadzi fachową działalność wychowawczą i opiekuńczą. Współpracuje z samorządem lokalnym, integruje się ze środowiskiem, angażuje rodziców. Szkoła jest nowocześnie administrowana, wyróżnia się nowoczesną bazą.

Absolwenci kończący naszą szkołę:

· Są przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;
· Potrafią samodzielnie zdobywać i wykorzystywać potrzebne im informacje;
· umieją korzystać z nowoczesnych źródeł technologii informacyjnej;
· Mają świadomość konieczności nieustannego pogłębiania i zdobywania nowych wiadomości;
· Znają języki obce, co ułatwia im komunikację we współczesnym świecie;
· Mają poczucie odpowiedzialności za własny rozwój;
· Potrafią planować swoją przyszłość;
· Przejawiają postawę szacunku, tolerancji, wzajemnej pomocy, -zrozumienia;
· Cechuje ich kultura osobista;
· Mają uporządkowaną hierarchię wartości;
· Potrafią dbać o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawiają postawy proekologiczne;
· Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym;
· Znają i kultywują tradycje rodzinne, regionalne i narodowe;
· Są otwarci na świat, mają świadomość przynależności do narodów Europy.

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LEŚNEJ

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA:

· panują dobre relacje między uczniem, nauczycielem, dyrektorem, rodzicem;
· w szkole uczeń znajduje się zawsze pod opieką nauczyciela;
· zapewniamy zdrowy i bezpieczny pobyt uczniów i pracowników na terenie szkoły.

NAUCZAMY NA WYSOKIM POZIOMIE:

· realizujemy optymalnie dobrane programy nauczania;
· nauczamy języków obcych w kl. I-III; dwóch języków obcych w kl. IV-VI;
· prowadzimy zajęcia w atrakcyjny sposób, stosujemy aktywne metody nauczania;
· posiadamy dostęp do Internetu i wykorzystujemy jego zasoby;
· pracujemy z uczniem zdolnym;
· wspomagamy ucznia słabego;
· stale nieustannie doskonaklimy proces nauczania i uczenia się;
· jesteśmy sprawiedliwi, konsekwentni i kreatywni.

ROZBUDZAMY ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW I ZAGOSPODAROWUJEMY ICH CZAS WOLNY:

· prowadzimy ciekawe i zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne;
· biblioteka i czytelnia jest udostępniona przez cały dzień;
· nawiązujemy i utrzymujemy kontakty z innymi szkołami (również z innych krajów);
· posiadamy bogatą ofertę kółek zainteresowań;
· organizujemy: konkursy, imprezy, festyny, wycieczki, imprezy szkolne i klasowe.

PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ:

· realizujemy sprawdzone programy wychowawcze;
· obejmujemy ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną; i medyczną;
· pomagamy uczniom materialnie i socjalnie;
· kształtujemy postawy przez ukazywanie wzorów do naśladowania (w tym przybliżamy wartości związane z patronem szkoły);
· szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych.

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ;

WSPÓŁPRACUJEMY Z PARAFIĄ I ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE NASZEJ WSI;

· współpracujemy z placówkami kulturalno-oświatowymi wspomagającymi szkołę;
· współpracujemy z rodzicami.

KULTYWUJEMY TRADYCJE:

· uczniowie poznają swój region i kulturę narodową;
· pielęgnujemy tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów i rodziców.

POSIADAMY DOBRĄ BAZĘ:

· otoczenie szkoły jest estetyczne i ukwiecone;
· posiadamy pomieszczenia do zajęć pozalekcyjnych;
· posiadamy pomieszczenia do zajęć terapeutycznych:
· uczniowie korzystają ze świetlicy i stołówki:
· pomieszczenia sanitarne dostosowane są do dzieci sześcioletnich:

NASZA PLACÓWKA:

· stale monitoruje i analizuje swoją pracę;
· zapewnia miłą i życzliwą atmosferę.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Leśna została założona jako wieś zarębna prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku. Nazwa miejscowości pochodzi (jak podaje kronikarz żywiecki z przełomu XVII i XVIII wieku Andrzej Komoniecki) od urzędników miejskich, których zadaniem było pilnowanie lasu, przed grabieżą drewna i kłusownictwem. Wieś wchodziła wówczas w skład żywieckich posiadłości rodu Komorowskich.
W 1624 r. Leśna podobnie jak cała żywiecczyzna została zakupiona przez królową polską Konstancję, żonę króla Zygmunta III Wazy. We władaniu królewskiego rodu pozostała do roku 1672.
Po Wazach państwo żywieckie (jak zaczęto nazywać Żywiec i okolice) przeszło pod władanie rodziny Wielopolskich. Wielopolscy z kolei sprzedali tę posiadłość w 1838 r. bocznej gałęzi dynastii Habsburgów. Zaznaczyć należy, że od 1772 r. Żywiec z okolicą (a więc i Leśną ) znalazł się w wyniku I rozbioru Polski w granicach Austrii, w której panowała właśnie dynastia Habsburgów.
Po roku 1867 w Galicji (jak nazywano zagarnięte przez Austrię polskie ziemie), zaczął się czas autonomii. Zezwolono między innymi na naukę po polsku w szkołach. Galicja miała swój własny Sejm Krajowy, a także możliwość wybierania swoich posłów do parlamentu w Wiedniu. Wielu Polaków było ministrami rządu Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a hrabia Kazimierz Badeni pełnił nawet funkcję premiera w latach 1895-1897. W tym czasie na czele tzw. Rady Szkolnej Krajowej stał prof. Michał Bobrzyński, który za cel postawił sobie zwiększenie liczby szkół w całej Galicji, przede wszystkim szkół wiejskich, wtedy nazywanych szkołami ludowymi.
Szkoła Ludowa w Leśnej powstała w 1905 r. Pierwszym kierownikiem był Józef Pawłowicz.


Szkoła przez pierwszych sześć lat swojego istnienia nie posiadała własnego budynku. W 1911 r. powstał budynek szkoły. Ówczesna szkoła posiadała dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla kierownika i jego rodziny. Do 1921 r. szkoła posiadała sześć oddziałów i liczyła ok. 250 uczniów. Zazwyczaj zatrudnionych było trzech, czterech nauczycieli. Rotacja kadry pedagogicznej była bardzo duża.
Od listopada 1918 r. Leśna ponownie została włączona w granice państwa polskiego. W okresie międzywojennym największą bolączką szkoły w Leśnej jest trudna sytuacja lokalowa, kierownictwo zmuszone jest wynajmować dodatkowo dwa lokale we wsi na sale lekcyjne.


W latach 1936 -1938 zostają dobudowane dwie sale lekcyjne i zostaje pociągnięte piętro. Niestety z uwagi na wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 r. prace wykończeniowe piętra zostały wstrzymane.


W czasie okupacji szkoła polska używa budynku do roku 1942. Później zostaje w niej umieszczona szkoła niemiecka licząca 21 uczniów. Polacy znowu uczą się w wynajmowanych mieszkaniach we wsi. W 1944 zostaje aresztowany przez Niemców kierownik Pawłowicz. Po śledztwie zostaje przewieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen (Rogoźnica). Umiera w styczniu 1945 r. w trakcie ewakuacji obozu. tym czasie szkoła nie pełni już swej funkcji, zostaje zamieniona na magazyn a później na koszary dla żołnierzy niemieckich.
Po II wojnie światowej kierownikiem zostaje Andrzej Pyclik . W tym czasie zostaje wykończone piętro i szkoła posiadała już 8 sal lekcyjnych.
W latach pięćdziesiątych następuje eletryfikacja. W następnym dziesięcioleciu szkoła otrzymuje centralne ogrzewanie, wodę bieżącą oraz jeden z pierwszych we wsi telefonów. Szkoła zostaje również otynkowana.
W 1976 r. następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Andrzeja Pyclika, który odchodzi na emeryturę zastępuje Joanna Dziedzic.
Po czterech kolejnych latach dyrektorem zostaje Mirosława Błaszczyk . W tym czasie następuje kapitalny remont szkoły (budynek ma już ponad siedemdziesiąt lat) trwający prawie cały rok szkolny. W 1985 r. dyrektorem szkoły zostaje Anna Bury .
Sześć lat później stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Janina Pogan. W 1996 r. rozpoczyna się następny remont. Zostaje nadbudowane kolejne piętro, gdzie dzisiaj mieszczą się  trzy sale lekcyjne, kuchnia, świetlica, gabinet lekarski.

W 2006 roku dyrektorem szkoły zostaje Anna Polak. W 2007 roku rozpoczyna się budowa sali gimastycznej i boisk szkolnych, która kończy się w 2010 roku.

Od 1 września 2011 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr Małgorzata Dróżdż, która w maju 2012  wygrywa konkurs na dyrektora szkoły.

Kornel Makuszyński

Urodził się 8 stycznia 1884 roku w Stryju koło Lwowa. Kiedy przebywał w gimnazjum lwowskim ukochał teatr. To zachęciło młodego gimnazjalistę do pisania krytyk teatralnych. Kornel Makuszyński sam pracował na swoje wykształcenie. Siłą własnego charakteru zdobył wykształcenie uniwersyteckie we Lwowie, a następnie studiował na Sorbonie literaturę francuską.

Przed I wojną światową pracował jako kierownik literacki Teatru Miejskiego. Lata wojny rzuciły Makuszyńskiego w głąb Rosji. Zwolniony z zesłania zamieszkał w Kijowie. Wraz z odzyskaniem niepodległości zaczął się nowy, warszawski okres, w życiu pisarza. Od roku 1934 drugim domem Makuszyńskiego stało się Zakopane. Tak jak w Warszawie, również i tutaj Kornel Makuszyński uczestniczył czynnie w bujnym życiu artystycznym, towarzyskim i sportowym. Owocem tego były liczne felietony i książki o sprawach zakopiańskich. Wprawdzie Pan Kornel nie uprawiał sportów, nie chodził po górach, ale patronował wielu komitetom organizacyjnym zawodów narciarskich, konnych, samochodowych. Swoim patronatem objął klub „Wisła”. Z jego inicjatywy najbiedniejsza młodzież góralska dostawała narty, aby mogła ćwiczyć się w konkurencjach narciarskich. Tę piękną działalność przyjaciela dzieci przypominają dziś zawody narciarskie rozgrywane o memoriał Kornela Makuszyńskiego. W roku 1931 Zakopane nadało pisarzowi tytuł Honorowego Obywatela.

Makuszyński zmarł w roku 1953. Został pochowany na Pękowym Brzysku, na najstarszym zakopiańskim cmentarzu. Pozostawił po sobie około siedemdziesięciu książek. Są to zbiory wierszy, felietonów, humoresek, recenzji teatralnych, noweli, powieści. Jednak prawdziwie trwałe miejsce zyskały sobie jego powieści dla młodzieży, żeby już nie wspomnieć o sławnym komiksie „Przygody Koziołka Matołka”. Inne jego popularne książki to: „Panna z mokrą głową”, „Awantura o Basię”, „Szatan z siódmej klasy”, „Przyjaciel wesołego diabła”, „Szaleństwa panny Ewy”, „ O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Szewc Kopytko i kaczor Kwak”, „Awantury i wybryki małej małpki Fiki -Miki”, „O wawelskim smoku”, „Skrzydlaty chłopiec”, „Po mlecznej drodze”, „Wielka brama”, „Połów gwiazd”. Książki te miały wiele wznowień i tłumaczeń na języki obce.